Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Van SPIDO B.V. te Rotterdam­, hieronder ge­noemd de rederij, gedepo­neerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam d.d. 20 april 2000, in het voorkomende geval zoals deze nadien zijn of zullen worden gewijzigd en/of aangevuld dan wel opgevolgd.

I. Toepasselijkheid e.d. 1.Deze Algemene Voorwaarden zijn - met uitsluiting en verwer­ping van alle andere voor­waarden van wie dan ook (afkomstig) en behoudens voor zover hieronder uitdrukkelijk anders wordt gesteld - van toepassing op al onze prestaties en alle overeenkomsten, waaronder begrepen aanbie­dingen terzake van de totstandkoming van deze overeenkom­sten daaron­der begrepen, die de rederij sluit terzake van vervoer en/of horecadiensten en alles wat daarmee samenhangt in de ruimste zin van het woord.

2. Behoudens voor zover hieronder uitdrukkelijk anders wordt gesteld, zijn op deze overeenkomsten van toepassing en maken van deze voorwaarden deel uit:

a. de Personenvervoercondities voor de binnenvaart van het Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart­ en de Verenigde Nederlandse Passagiers- en Rondvaartbedrij­ven, onder nr. 80972 gedeponeerd bij de Arrondisse­mentsrechtbank te Rotterdam (d.d. 19 oktober 1992), in het voorkomende geval zoals deze nadien zijn of zullen worden gewijzigd en/of aangevuld dan wel opgevolgd, en .de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van Koninklijk Hore­ca Nederland, gedepo­neerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage en, onder nr. 606 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ‘s-Gravenhage (d.d. juni 1999­), in het voorkomende geval zoals deze nadien zijn of zullen worden gewijzigd en/of aangevuld dan wel opgevolgd.

3. In geval van strijd tussen enerzijds deze voorwaar­den en anderzijds de Personenvervoer­condities en/of de UVH prevaleren deze voorwaarden. In geval van strijd tussen de Personenvervoercondities en de UVH of in geval onduidelijk is welke van deze twee van toepassing is, is de rederij gerechtigd te beslissen op welke van de voorwaarden of op welke bepaling(en) de rederij zich wenst te beroepen.

4. De klant is de contractspartij van de rederij. De gast/reiziger is iedere derde, die door de rederij op grond van de door de klant gesloten vervoersovereenkomst ver­voerd wordt of vervoerd gaat worden in de ruimste zin van het woord, alsook iedere derde die als zodanig in de UVH is omschreven/gedefinieerd. Onder "gast" wordt in deze voorwaarden tevens verstaan de reiziger in de zin van afdeling 8.10.3 van het Burgerlijk Wetboek.

Deze voorwaarden zijn mede van kracht tussen de re­derij en de gast, die niet partij is bij de overeenkomst tus­sen de rederij en de klant. De klant maakt zich hiervoor sterk. De klant vrijwaart de rederij voor alle aanspraken, die de gast en iedere andere derde jegens de rederij maakt, voor zover aansprakelijkheid van de rederij uitge­sloten zou zijn, indien de gast deze aanspraak jegens de rederij zou maken. Deze voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke en rechtspersonen waarvan de rederij, in de ruim­ste zin van het woord, gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomsten of bij het ex­ploiteren van haar onderneming. Deze voorwaarden strekken in het bijzonder mede ten behoeve van alle aan de rederij gelieerde vennootschappen, zoals moeder-, dochter- en zustervennootschappen.

5. Afwijken van deze voorwaarden is slechts mogelijk bij geschrift en per onderwerp en/of geval. Alle aanbiedingen van de rederij zijn vrijblijvend. De rederij kan in ieder geval onverwijld na de aanvaarding de aanbieding herroepen ook al bevat de aanbieding van de rederij een termijn voor aanvaarding en geschiedt aanvaarding binnen deze termijn. Deze mogelijkheid heeft de rederij in ieder geval gedurende twee werkdagen na aanvaarding. De rederij heeft de mogelijkheid een overeenkomst als te zijn tot stand gekomen te beschouwen indien de rederij met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen. Hetzelfde geldt indien de (opdracht) bevestiging van de rederij niet binnen 5 werkdagen is verworpen. De vervoersovereenkomst wordt aangegaan onder de voorwaarde dat een horeca-overeenkomst tot stand komt bij gebreke waarvan de eerste overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter en automatisch als ontbonden geldt zonder dat dit tot enige verplichting van ons jegens de klant leidt. Zo is de rederij alsdan niet verplicht verder te onderhandelen, onderhandelingskosten of schade te vergoeden.

II. Bijzondere bepalingen vervoer

6. De aanbiedingen en/of overeenkomsten vermelden o.a. de vaar­prijs/reissom, die vooruit betaald moet worden bij het aan­gaan van de overeenkomst en in ieder geval 4 weken voor uit­voering van de overeenkomst, dus te allen tijde voor de voor­ziene vertrekdatum, door de rederij ontvangen moet zijn, als­mede het aantal gasten, dat onder geen enkele voorwaarde mag worden overschreden en dat in ieder geval niet hoger ligt dan het in de aanbieding c.q. overeenkomst genoemde maximum aantal gasten.

Niet, niet behoorlijke of te late nakoming door of vanwege de klant van deze verplichtingen geeft de rederij onder alle omstandigheden het recht om haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst(en) onmiddellijk op te schorten onder hand­having van al haar overige rechten jegens de klant, daaronder begrepen uitslui­ting van aansprakelijkheid van de rederij voor (de) schade. In dit opschortingsrecht is begrepen het recht van de rederij om de gasten of een aantal van de gasten de toegang tot het schip te weigeren.

Niet, niet behoorlijke of te late nakoming door of vanwege de klant van deze en andere verplichtingen, gevolgd door gebruikmaking van of een beroep op dit opschortingrecht door de rederij, geeft in ieder geval de rederij jegens de klant het recht op betaling van de reissom en geldt in ieder geval als no-show voor wat betreft de horecadiensten onverminderd andere/verdere rechten, die de rederij jegens de klant terzake van (deze) wanpresta­tie op grond van deze voorwaarden en/of naar algemeen verbintenisrecht geldend kan maken.

7. De rederij heeft een inspanningsverplichting om de gasten te vervoeren. Het niet opvolgen van voorschriften als bedoeld in artikel 19 van de Personenvervoercondities geeft de rederij het recht om ook de overeenkomst met betrekking tot horecadiensten mondeling of schriftelijk op te zeggen. De opzegging van het vervoer en de opzegging van de horeca­diensten laten onverlet het recht van de rederij op betaling van de reissom en reserve­ringswaarde. In aanvulling op artikel 20 van de Personenvervoercondities is de rederij en/of de kapitein te allen bevoegd te bepalen, dat de weersomstandigheden, hoog of laag water, het geblokkeerd zijn van vaarroutes en vergelijkbare omstandighe­den, ook die betrekking hebben op het schip en het vervoer c.q. de vaart en/of vaarweg, het niet toelaten om te varen of het noodzakelijk maken om het vervoer te wijzigen, in de ruimste zin van het woord, dan­ wel af te breken resp. de plaats van afvaart of aankomst te veranderen, zonder dat de rederij tot enige schadevergoeding gehouden is.

In al deze gevallen zal de rederij trachten mee te werken aan een alternatief of oplossing. Een en ander tegen vergoeding van alle extra kosten, die de rederij hierbij maakt. Voor deze extra kosten dient zekerheid gesteld te worden. Het is aan het oordeel van de rederij om te beslissen of een alterna­tief/oplossing uitvoerbaar is en in redelijkheid door de re­derij uitgevoerd kan worden. Het in dit artikel bepaalde is ook van toepassing in het ge­val de rederij de met de klant overeengekomen plaats van afvaart of aankomst niet kan bereiken. In het in dit artikel bedoelde geval behoudt de rederij haar recht op betaling van de reissom en van de reserveringswaarde. In afwijking van het bepaalde in artikel 4.4 en 6.4 van UVH bepaalde dient de gast stipt op tijd te verschijnen.

8. Indien door de rederij ten gevolge van gevallen genoemd in het voorgaande artikel en alle andere gevallen be­halve waarin sprake is van opzet, roekeloosheid of grove schuld van de rederij, langer gevaren wordt, levert dit voor de rederij jegens de klant het extra recht op van betaling van ieder extra gebruiksuur van het schip, ieder gedeelte van een uur te rekenen als een vol uur. Dit recht ontstaat voor de rede­rij ook indien langer gevaren wordt op verzoek van de klant of vanwege de gasten buiten de klant om. Onder langer varen wordt ook begrepen het langer in gebruik zijn van het schip-aan-de-kade.

9. Voor annulering van het vervoer, die per fax en geda­teerd schrijven dient te geschieden, worden de bepalingen van de UVH zoveel mogelijk analoog van toepassing verklaard met dien verstande, dat door de klant aan de rederij binnen 14 dagen na fakturering betaald moet worden:

a. bij annulering tot 8 weken voor de dag van vertrek 50% van de reissom;

b. bij annulering tot 4 weken voor de dag van vertrek 80% van de reissom;

c. bij annulering binnen 4 weken voor de dag van vertrek 90% van de reissom en

d. bij no-show 100% van de reissom.

III. Bijzondere bepalingen horecadiensten

10. Van de UVH zijn de volgende voorwaarden niet van toepassing.

2.1., laatste zin, 5, 7, 9.1.6, 9.2 t/m 4 en 18.3; 4.4 en 6.4: zie boven artikel 7 laatste zin; 4.6 en 12.7 in de zin dat de rederij voor eventuele bewaring geen vergoeding in rekening brengt, althans geacht wordt geen vergoeding in rekening te brengen resp. gebracht te hebben; 14.1 en 14.2 in de zin dat geen lijst wordt aangebracht maar standaardprijzen worden gehanteerd; 17.1 met dien verstande dat van het in dat artikel geregelde geval resp. van kurkengeld alleen sprake kan zijn indien de rederij voorafgaand en schriftelijk uitdrukkelijk hierin heeft toegestemd; 9.1.2 in die zin dat altijd sprake is van een groep; 9.5 in die zin dat in afwijking van de leden 2 en 3 het hieronder bepaalde van toepassing is en onverlet het recht van de rederij om zich op overmacht te beroepen;

De in 9.4.2 te betalen bedragen voor annulering van de horecadiensten worden gewijzigd in:

a. bij annulering tot 8 weken 50% van de reserveringswaarde;

b. bij annulering tot 4 weken 80% van de reserveringswaarde;

c. bij annulering binnen 4 weken tot 4 dagen 90% van de re­serveringswaarde en

d. bij no-show 100% van de reserveringswaarde.

In afwijking van 9.1.1 dient de annulering per fax en gedateerd schrijven te geschieden.

11. Onverminderd andere/verdere rechten zal de rederij de klant (kun­nen) mededelen welk deel van de prijs, in het alge­meen 50% van de overeengekomen of te verwach­ten omzet, vooruit betaald moet wor­den, welk bedrag in ieder geval 4 weken voor uitvoering van de overeen­komst, dus te allen tijde voor de voorziene vertrekda­tum, door de rederij ontvan­gen moet zijn. Binnen 14 dagen na uitvoering van de overeenkomst dient het overigens aan de rederij verschuldigde door de klant te worden voldaan aan de rederij.

Het in arti­kel 6 bepaalde is van overeenkomstige toepassing. De door de rederij aan de klant opgegeven prijzen gel­den voor het aantal aangebo­den / overeengekomen gasten, zon­der dat de klant tot verrekening c.q. vermindering van de totaalprijs gerechtigd is, indien in werkelijk­heid minder gasten aanwezig zijn.

De rederij kan naar keuze het aantal minder gasten ook als ge­deeltelijke annulering beschouwen, maar zal daartoe in ieder ge­val niet besluiten indien één en ander de rederij minder dan 7 dagen voor de reisdatum c.q. de aanvang van de uitvoering van de over­eenkomst be­kend is gemaakt of indien het om meer dan 10% van de gas­ten gaat. Deze bekendmaking dient per fax en geda­teerd schrijven te geschieden. Indien er meer gasten aanwezig zijn en de rederij, hoezeer daar­toe niet verplicht, besluit om deze gasten of een aan­tal daarvan toch aanwezig te doen zijn, dan is de rederij gerechtigd tot meerbetaling conform de over­eengekomen, al­thans te herleiden prijzen per per­soon.

12. Indien het aantal geleverde horecadiensten/consumpties tegen afgifte van door de rederij aan de gasten ter beschikking gestelde munten is geschied, zal als grondslag voor het aan­tal geleverde consumpties dienen het totaal door de rederij aan de gasten uitgegeven munten minus de munten, die onmiddellijk na afloop van het verstrekken van de horeca­diensten aan de rederij worden teruggegeven resp. het aantal verstrekte consumpties zoals blijkend uit de omzetlijsten. Telling van het aantal munten geschiedt door de rederij en de klant verklaart zich hierdoor bij voorbaat akkoord met de juistheid van die telling, die schriftelijk wordt bijgehouden, een en ander behoudens tegenbewijs van/door de klant.

IV. Algemene Bepalingen

13. De gast is het uitsluitend toegestaan handbagage aan boord van het schip bij zich te dragen. De handbagage mag geen zitplaats innemen en geen hinder veroorzaken. In geen geval is het toege­staan om gevaarlijke zaken, in de ruimste zin van het woord, bij zich te dragen. Indien de klant na voorafgaande schriftelijke toestem­ming van de rederij andere zaken dan handbagage mee aan boord neemt of doet nemen, geschiedt zulks geheel voor eigen risico.

14. De klant doet afstand van de mogelijkheid om zich te herroepen op verrekening.

15. Indien bij de afrekening geschil ontstaat over het verschul­digde bedrag of ter bepaling daarvan een niet spoedig uit te voeren berekening nodig is, is de klant verplicht het gedeel­te over de verschuldigdheid waarover partijen het eens zijn, ter­stond te voldoen en voor de betaling van het door hem betwis­te gedeelte of van het gedeelte waarvan het bedrag nog niet vaststaat, zekerheid te stellen.

16. Indien de klant of de gast of hun bagage schade aan de vervoerder berokkenen, zijn de klant en de gast hoofdelijk gehouden deze schade aan de rederij te vergoeden. Dit artikel geldt zowel voor schade aan het schip als voor schade aan de zich daarin bevindende zaken en/of personen. Dit artikel geldt eveneens voor schade, die de klant en/of de gast of hun bagage berokkent aan de zaken en/of perso­nen, die zich niet in of op het schip bevinden en indien de rederij tot vergoeding van deze schade wordt aangesproken. De klant kan zich dus niet op de eigen aansprakelijkheid van de gast beroepen.

Eventuele herstellingen geschieden voor rekening van de klant, nadat van de noodzake­lijkheid daarvan zo mogelijk door de rederij in kennis is gegeven aan de klant. Dit artikel geldt onverminderd andere/verdere rechten, daaronder begrepen de rechten jegens derden, van de rederij.

17. Terzake van al hetgeen de rederij van de klant en/of gast(en) te vorderen heeft, geldt, in het voorkomende geval zoveel mogelijk analoog, het bepaalde in artikel 14 van de UVH.

18. Behalve wanneer er sprake is van opzet, roekeloosheid of grove wanprestatie van de rederij zelf, is de rederij nimmer verplicht tot vergoeding van welke schade ook. In ie­der geval is de rederij nimmer aansprakelijk voor bedrijfs - en/of gevolgschade en voor schade, die het bedrag van 75% van de reissom resp. 75% van de reserveringswaarde voor drank en spijs overschrijdt.

19. Alle geschillen betrekking hebbend op deze voorwaar­den, de overeenkomst(en) en andere overeenkomsten tussen de klant en de rederij, alsmede alle geschillen tussen de gast­(en) en de rederij worden naar Nederlands recht beslist door de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, indien een geschil valt onder de bevoegdheid van een Arrondissementsrecht­bank, zulks onverlet het recht van de rederij om het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde Rechter. Er is ook sprake van een ge­schil indien één der partijen zulks stelt.

20. Mocht één der bepalingen van deze voorwaarden ongel­dig zijn of worden en/of worden nietig verklaard, dan wordt daardoor de geldigheid van de overige bepalingen niet aange­tast. In plaats van het ongeldige en/of nietig verklaarde artikel wordt alsdan geacht een bepaling te zijn overeengeko­men, die in het kader van hetgeen rechtens mogelijk is de bedoeling en de geest van het ongeldig en/of nietig verklaar­de artikel het meest benadert. Wij hebben het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen, in ieder geval indien een beding vernietigd wordt.

De vloot

Ontdek de Ostara

Breedte
Lengte
Capaciteit
Sinds
Snelheid
7.00 meter
26.00 meter
60 personen
2002
18.00 km/h

Volg ons op:

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Continue in your language

or switch to

nl Doorgaan in het Nederlands Schakel over naar Nederlands en Continue with English Switch to English de Weiter mit Deutsch Wechseln Sie zu Deutsch fr Continuer avec la france Passer en france ch 繼續用中文 切換到中文